ហុង មុន្នីរាជ

Hong Monireach

ឆ្នាំសិក្សា 2011
មកពី សាលាអន្តរជាតិ វេស្ទើន

ការរចនាបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវ

ស្នាដៃសម្រាប់វគ្គ ៖ Adobe Photoshop

បចេ្ចសទេស និងTool ​ក្នុង​ការរចនា

Layer Effect

Dodge tool and Burn tool

Pen tool

Ellipse tool

Rectangle tool

Line tool

Direct Selection

Nature Picture got from internet, and Sofa drawing by my own and table